วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

Part of Speech


เรื่องของ ชนิดของคำ (Parts of Speech) ในภาษาอังกฤษ
เรื่องของ
ชนิดของคำ (Parts of Speech) ในภาษาอังกฤษ
ข้อความ ประกอบด้วย"คำ"(word) หรือกลุ่มคำซึ่งนำมาเรียงต่อเนื่องกันเป็นวลี (phrase) หรือประโยค(sentence) จะมีหน้าที่อย่างหนึ่ง อย่างใดใน 8 หน้าที่ ตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ ( grammar )

หน้าที่ของคำเรียกว่า "ชนิดของคำ" ( parts of speech ) ซึ่งได้แก่
 • Noun (คำนาม)
 • Pronoun (คำสรรพนาม)
 • Verb (คำกริยา)
 • Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
 • Adjective (คำคุณศัพท์)
 • Preposition (คำบุพบท)
 • Conjunction (คำสันธาน)
 • Interjection (คำอุทาน)
 1. Noun (คำนาม)
  เป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่มีรูปร่างเช่น โต๊ะ สมุด และไม่มีรูปร่างเช่น วัน เวลา อากาศ รวมทั้งชื่อของคน สัตว์ หรือสิ่งของ เช่น
  • คน: man father lady
  • สัตว์: dog cat bird
  • สิ่งของ: city table month
  • ชื่อคน: John Mary
  • ชื่อสัตว์: Lassie Lucifer
  • ชื่อสิ่งของ: Bangkok January
 2. Pronoun (คำสรรพนาม)
  เป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำ เช่น I, we, you, he, she, it หรือใช้แทนคำนามที่เราไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร หรือใคร เช่น someone, something
  • แทนคำซ้ำ Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer. = Mai is a beautiful woman. She is a popular singer.
  • ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร Something is missing. ไม่รู้ว่าอะไรหายไป
 3. Verb (คำกริยา)
  เป็นคำที่บอกอาการหรือการกระทำ ( action ) หรือบอกความเป็นอยู่ ( being ) หรือสภาวะความเป็นอยู่ ( state of being ) เช่น fly, is, am, seem, look.
  • การกระทำ Birds fly. นกบิน
  • ความเป็นอยู่ Danny is a boy. แดนนี่เป็นเด็กผู้ชาย
  • สภาวะความเป็นอยู่ He looks good. เขาแลดูดี
 4. Adjectives (คุณศัพท์)
  เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย noun หรือ pronoun ให้ไดัรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพิ่มขึ้น เช่น new, ugly, ill, happy, afraid, careless.
  • He bought a new car. เขาซื้อรถใหม่.( new ขยาย car ซึ่งเป็น noun )
  • They are ugly. พวกเขาน่าเกลียด ( ugly ขยาย they ซึ่งเป็น pronoun )
 5. Adverb (วิเศษณ์ หรือ กริยาวิเศษณ์)
  เป็นคำที่อธิบายหรือขยาย verb หรือ adjective หรือ adverb ด้วยกันเอง เช่น hard, fast, very
  • He works hard. เขาเป็นคนทำงานหนัก (hard ขยาย works ซึ่งเป็น verb)
  • He is very rich. เขาเป็นคนจนมาก ( very ขยาย rich ซึ่งเป็น adjective )
  • He works very hard.เขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาก ( very ขยาย hard ซึ่งเป็น adverb )
 6. Preposition (คำบุพบท)
  เป็นคำ หรือกลุ่มคำที่วางหน้า noun หรือ pronoun เพื่อแสดงว่าคำนามหรือสรรพนามนั้นเกี่ยวข้องกับคำอื่นๆในประโยคอย่างไรเช่น on, at, in, from, within
  • I will see you on Monday. ฉันจะพบกับคุณในวันจันทร์
  • She was waiting at the restaurant. เธอรออยู่ที่ร้านอาหาร
  • There is a cockroach in my room. มีแมลงสาบตัวหนึ่งในห้องฉัน
  • We must finish the project within a year. ราจะต้องทำโครงการนี้ให้เสร็จใน 1 ปี
 7. Conjunction (คำสันธาน)
  เป็นคำที่ใช้เชื่อม คำ กลุ่มคำ หรือประโยคเข้าด้วยกันเพื่อให้ความหมายสมบูรณ์ขึ้น เช่น and, but, therefore, beside, either..or
  • John is rich and handsome .จอห์นเป็นคนรวยและรูปหล่อ
  • Either you or she has to do this job. ไม่คุณก็เธอที่จะต้องทำงานนี้
 8. Interjection (คำอุทาน)
  เป็นคำอุทานที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับคำอื่นๆ ใน ประโยคเลย เช่น Oh God! , WOW, Hurrah

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น